Værdiansættelse af aktiverne i et dødsbo

Først og fremmest er det vigtigt at få registreret, hvilke aktiver der findes i et dødsbo, sådan at man ved, hvad der skal skiftes. Det er ligeledes helt centralt at få foretaget en korrekt vurdering af de pågældende aktiver, sådan at der ikke er nogen, der bliver snydt ved fordelingen heraf. Når der er sket registrering, skal aktiverne derfor værdiansættes, og dette vil ofte blive gjort af en sagkyndig, som er kvalificeret til opgaven og som ikke har en relation til nogle af arvingerne, der gør ham upartisk.

Som udgangspunkt er det handelsværdien

Som udgangspunkt er det handelsværdien, der er afgørende, så det er altså ligegyldigt, om genstanden eventuelt har en eller anden form for affektionsværdi. Det er skifteretten, der efter anmodning udpeger den sagkyndige vurderingsmand, hvilket vil sige, at værdiansættelsen kun foretages af en sagkyndig, hvis en person med retlig interesse heri beder om det.

utilfredshed med værdiansættelsen

Man kunne forestille sig, at der –efter vurderingen er foretaget –opstår utilfredshed med værdiansættelsen, og i sådanne tilfælde kan der være mulighed for at få foretaget en omvurdering. Dette kan for det første ske, hvis der er begået fejl ved vurderingens udførelse, som kan have påvirket resultatet. For det andet kan det ske, hvis vurderingen i øvrigt ikke er foretaget på en betryggende måde, hvilket bl.a. åbner mulighed for omvurdering, hvis vurderingsmanden viser sig ikke at besidde den påkrævede sagkundskab og habilitet.

mulighed for omvurdering

Endelig er der mulighed for omvurdering, i tilfælde af at vurderingens resultat må antages at afvige væsentligt fra handelsværdien. Sidstnævnte vil f.eks. være tilfældet, hvis en vurdering af en ejendom i dødsboet afviger væsentligt fra andre ejendommes handelsværdi i det pågældende nabolag.

offentlige vurdering minus 15 %

I stedet for at lægge aktivets handelsværdi til grund kan man vælge at anvende en særlig værdiansættelsesmetode bl.a. for fast ejendom, hvor man tager den offentlige vurdering minus 15 %. Denne vurderingsmåde forudsætter, at man ikke har fået lavet en ejendomsmæglervurdering! Det gode ved at få en så lav vurdering er, at boets værdi bliver mindre, og man kommer derved til at betale mindre i retsafgift.