Skat

Du er sikkert ikke i tvivl om, at du betaler skat af de indtægter, du har. Din skattebetaling går til statens og din kommunes budget og dækker derfor de omkostninger, det offentlige har. Det er f.eks. udgifter til velfærd, opretholdelse og forbedring af infrastrukturen samt alle andre fælles ting i samfundet, herunder skoler og hospitaler. Dette emne indeholder en oversigt over de forskellige skatteregler, som har betydning for dig i din hverdag. Du kan læse om beskatning af privatpersoner og selskaber, og så kan du finde information om de forskellige beskatningsformer, der anvendes. Du kan læse om de konkrete regler for fradrag og periodisering, og så kan du finde oplysninger om indkomstskat og indtægter i erhvervslivet.

Beskatning af privatpersoner

Dette emne er af stor betydning og meget relevant for opgørelsen af dine daglige indtægter og udgifter. Det skatteretlige område er reguleret af mange regler, og det kan være svært at holde styr på, hvornår man er skattepligtig. Man skal ikke kun betale skat af løn, men f.eks. vil gaver i nogle tilfælde også være skattepligtige. Du kan her læse mere om personbeskatning. Du finder information om reglerne for beskatning af ægtefæller og beskatning ved registreret partnerskab og for ugift samlevende. Du kan ligeledes læse om beskatning af børn.

Beskatning af selskaber

Reglerne om selskabsbeskatning er meget komplicerede, og du kan her få et overblik over de mest almindelige bestemmelser indenfor beskatning af selskaber. Det gælder f.eks. beskatning af de forskellige selskabsformer. Emnet indeholder information om beskatning af selskaber, herunder beskatning af koncerner, fonde og foreninger samt aktie- og anpartsselskaber. Du kan læse om de grundlæggende regler for beskatning af juridiske personer samt om beskatning af deltagere i selskaber. Du finder ligeledes her oplysninger om beskatning ved ændringer i kapitalen samt om omdannelse af en eksisterende virksomhed til et aktie- eller anpartsselskab.

Beskatningsformer

Skattemyndighederne opererer med flere forskellige beskatningsformer. Hvilken form, der skal anvendes, afhænger af det konkrete forhold. En virksomhed beskatte f.eks. på en anden måde end en privatperson, ligesom udlændinge, der arbejder i Danmark, i nogle tilfælde beskattes anderledes end danske lønmodtagere. Du kan finde en oversigt over de forskellige beskatningsformer. Du kan f.eks. læse om fuld skattepligt i Danmark samt om beskatning ved til- og fraflytning til landet. Du finder ligeledes information om skat i forbindelse med næring, salg i spekulationsøjemed, akkord og konkurs, og så kan du læse nærmere om generationsskifte i en virksomhed samt ophør af fuld skattepligt. Emnet indeholder derudover oplysninger om, hvem man kan rette et skattekrav mod samt om principielle hovedregler for beskatning af kapitalgevinster.

Fradrag

Både for virksomheder og privatpersoner indeholder skattereglerne mulighed for fradrag i forbindelse med din skatteberegning. Virksomheder kan f.eks. få fradrag for visse omkostninger forbundet med virksomheden, herunder ydelser til virksomhedens medarbejdere, ligesom privatpersoner kan få fradrag for f.eks. støtte til velgørende organisationer, og så er tab på værdipapirer i visse tilfælde fradragsberettigede. Du kan her læse nærmere om fradragsret for erhvervsdrivende fysiske personer og reglerne om afskrivning for disse. Derudover finder du en oversigt over, hvilke udgifter der ikke kan fradrages.

Indkomstskat

Indkomstskat betyder, at din indkomst skal beskattes. Din indkomst skal opgøres, før der skal betales skat, da der f.eks. er andre former for skat som arveafgift, formueskat og moms, men de er dog stadig skattepligtige. Som udgangspunkt er hele din indkomst skattepligtig. Der gælder dog flere undtagelser hertil. Under dette emne kan du læse nærmere om de almindelige principper, som gælder for opgørelsen af din indkomst og beregningen af indkomstskatten.

Indtægter fra erhvervslivet

Der gælder særlige skattemæssige regler for beskatning af erhvervsdrivende, som man skal være opmærksom på. Alle de indtægter, som den erhvervsdrivende har tjent i forbindelse med den erhvervsdrivende virksomhed, skal som udgangspunkt beskattes. Du kan her finde nærmere information om de regler, der gælder for beskatning af erhvervsdrivende, herunder om beskatningen af virksomhedens indtægter.

Periodisering

Ved periodisering forstås en fordeling af en indtægt eller en omkostning over en eller flere perioder, f.eks. over flere indkomst år. Der kan således foretages periodisering af både indtægter og udgifter, og man skal f.eks. her fastsatte for hvilken indkomstperiode, en indtægt skal periodiseres, hvilket betyder, at man skal betale skat af indtægten i den periode, som indtægten vedrører. Der gælder forskellige principper alt efter, hvilken indtægt eller udgift, der er tale om. Du kan her læse nærmere om reglerne for periodisering af indtægter, udgifter samt kapitalgevinster og –tab. Du finder således information om, hvornår der skal betales skat af de nævnte formueforhold.