Skader påført af dyr

I Danmark har vi ikke en decideret lov om skader forvoldt af dyr. Der gælder få undtagelser til dette, eksempelvis har vi en hundelov. Forelægger der ikke andre love, såsom hundeloven, må de almindelige erstatningsretlige regler gælde. Det afgørende for erstatningsdækningen bliver derfor, om der er nogen, der har udvist skyld i ulykken.

Der gælder nogle regler for, hvordan en person, der besidder og er ansvarlig for et dyr, skal agere. Ansvaret gælder for den person, der holder husdyret, uanset om retten til husdyret tilkommer en anden. Kommer en persons dyr ind på en anden persons grund, skal besidderen af dyret erstatte de skader, som dyret forvolder, eksempelvis hvis dyret bider, nedtramper eller spiser visse dele af personens ejendom. Det samme gælder også, hvor dyret angriber et andet dyr. Besidderen af dyret vil i de tilfælde være ansvarlig for skaden, selvom vedkommende ikke har udvist nogen form for skyld i skaden.

Derfor kan der siges, at der ligesom for motorkøretøjer gælder et objektivt ansvar. Det vil sige, at besidderen af dyret altid vil være ansvarlig for skaden. Dog kan erstatningen nedsættes eller helt bortfalde i de tilfælde, hvor den person, der bliver angrebet eller får ødelagt dele af sin ejendom, selv var skyld i disse skader. Selve det objektive ansvar gælder kun for besidderen. Ejeren ifalder derfor ikke det samme ansvar, men dennes ansvar må vurderes efter de almindelige erstatningsregler. Man skal endvidere være opmærksom på, at det kun er et meget lille omfang af skader, der er omfattet af en besidders erstatningsansvar. Almindelige tingsskader eller personskader skal ikke vurderes efter det samme ansvar. Påføres hunden eksempelvis en sygdom, skal det ved afgørelse af, hvis skyld dette er, vurderes efter de almindelige regler. Hvis der sker en skade af et dyr, skal den skadelidte inden 3 dage efter skaden er sket, eller han får viden om skaden, få skaden vurderet af 3 vurderingsmænd for at få erstatning.

Der gælder særlige regler for større dyr som heste, køer, væddere, får, svin og geder. Laver et af de større dyr en skade, er ejeren alene ansvarlig, hvis dyret har været løsgående. River dyret sig løst, så er det dog stadig løsgående. Dette samme vil også gælde i det tilfælde, hvor en fremmed person har bundet dyret op, og dyret har gået løst og forvoldt en skade. Går et dyre indenfor i en stald uden at være tøjret eller indhegnet, så er det også et løsgående dyr. Men et dyr, der alene trækkes eller drives ved hjælp af noget, er ikke løsgående. Hvis dyret, når det er løsgående så bider, stanger, sparker, eller på nogen måde slår andre, vil ejeren at dyret blive ansvarlig uanset om skaden er hans skyld eller ej. Men er der en anden person, der har besiddet dyret, så er det ligesom ovenfor besidderen, der er ansvarlig for dyret. Et feriecenter, som har lejet/lånt en hest til brug for centeret, og hvor hesten er opstaldet ved centeret, er ansvarlig for de skader, hesten forvolder. Dog kan der i visse tilfælde blive tale om, at både ejeren og besidderen skal være ansvarlig på samme tid i lige stort omfang.

Der er dog visse tilfælde, hvor man har besluttet, at ejeren/ besidderen ikke skal være ansvarlig selvom dyret har gået løst. Det er i tilfælde, hvor der sker et trafikuheld med eksempelvis en hest. Den ansvarlige for hesten skal ikke dække de skader, hesten har forvoldt på bilen eller på personen i bilen. Den ansvarlig for hesten vil dog blive ansvarlig, hvis han har udvist en skyld i skaden. På samme måde, så vil dette ansvar helle ikke gælde for de personer, hvis aebejde er at passe på en anden persons dyr.

Slår en besidders dyr en anden persons dyr ihjel, vil han også blive ansvarlig for de skader, dyret har lavet. I dette tilfælde er det dog ikke et krav, at dyrene har gået løsgående, før der kan ifaldes et ansvar. Selv tøjret dyr er omfattet. Bringer man to dyr sammen i den samme stald, og kunne man ikke vide, det ene dyr ville dræbe det andet, vil ejeren/besidderen af det dyr, der dræber, være ansvarlig for det dræbte dyr. Er det dræbte dyr mere værd end det dræbende dyr, skal der alene udredes halv erstatning. Er det dræbte dyr mindre eller ligeså meget værd som det dræbende, skal der betales fuld erstatning.