Dødsboets passiver –kreditor skal anmelde sit krav

Det er vigtigt at få afklaret, hvilke passiver der findes i dødsboet, så dets værdi kan opgøres. For at være sikker på, at alle får anmeldt deres fordringer mod afdøde, skal der derfor typisk indrykkes et proklama i Statstidende, som gør eventuelle kreditorer opmærksomme på, at de skal gøre deres krav gældende. Dette skal de sørge for at gøre inden otte uger efter bekendtgørelsen af proklamaet, ellers bortfalder kravet. På denne måde står det altså klart for dødsboet, hvilke passiver der findes efter otte ugers-fristens udløb.

Kreditors anmeldelse af kravet skal som udgangspunkt være skriftlig, dog kan han fremsætte sit krav mundtligt ved et møde i skifteretten eller ved et møde hos en eventuel bobestyrer. Anmeldelsen skal angive selve kravet samt eventuelle krav på renter og omkostninger, og hvis det i proklamaet har været oplyst, at boet behandles som et insolvent bo (altså et bo, hvor aktiverne ikke dækker passiverne), så skal kreditor også angive, hvorvidt han mener at have krav på fortrinsstilling. Dette har at gøre med, at insolvente boer behandles efter nogle særlige konkursregler, hvor kreditorerne dækkes i en bestemt rækkefølge, og derfor er det vigtigt for den pågældende kreditor at få så fordelagtig en stilling som muligt for at få dækket så meget som muligt af sit krav.

Jo længere nede i rækken man står, jo dårligere dækning får man jo typisk. Man kan også forestille sig, at det ikke har været oplyst i proklamaet fra starten af, at boet var insolvent, fordi man endnu ikke var blevet opmærksom herpå. Hvis det så senere hen viser sig, at der rent faktisk er tale om et insolvent bo, og der træffes beslutning om insolvensbehandling, meddeler bobestyreren de kreditorer, som har anmeldt deres krav, at de inden for otte uger tillige skal sørge for at anmelde deres krav på fortrinsstilling.

Hvis man ikke kan opgøre sit krav endeligt, fordi der er nogle usikkerheder omkring værdien heraf, kan man faktisk indgive en foreløbig anmeldelse, hvor man fastsætter et skønsmæssigt krav. Det er ikke nok, at man bare skriver, at man har ”et krav”; man skal lave en konkret anmeldelse af et realistisk beløb. Herefter har man så en frist på otte uger fra den oprindelige anmeldelsesfrists udløb til at foretage en endelig anmeldelse af sit krav. I særlige tilfælde kan denne frist forlænges. Hvis man ikke når at anmelde sit krav på den rette måde inden for de ovenfor nævnte frister, så bortfalder det som hovedregel.

Visse krav er dog undtaget. For det første sker der f.eks. ikke bortfald af krav, som ganske vist ikke er fremsat på den korrekte måde, men som trods er fremsat skriftligt og er kommet boet i hænde inden udløbet af anmeldelsesfristen. Et andet eksempel på krav, som ikke bortfalder på trods af manglende anmeldelse, er krav mod selve boet, eksempelvis begravelsesudgifter samt udgifter til selve bobehandlingen.

Vær i øvrigt opmærksom på, at vurderingen af passiver skal foretages på samme måde som værdiansættelsen af dødsboets aktiver. Det er således passivets handelsværdi, der som udgangspunkt er afgørende, ligesom der kan udpeges en sagkyndig til at lave vurderingen.