Ansættelse og afskedigelse

Både som offentligt ansat eller som ansat i det private, er området gennem lovgivning om overenskomster reguleret af en lang række forskellige regler. Der er derfor forskel på, hvilke regler der gælder f.eks. i forhold til ansættelse, løn, barsel, ferie, sygdom og afskedigelse i de forskellige brancher. Både som selvstændig men også som lønmodtager er det særdeles relevant at kende til sine forpligtelser eller sine rettigheder på disse områder, men reglerne er ikke altid let tilgængelige eller overskuelige. Emnet om ansættelse og afskedigelse indeholder derfor de vigtigste og mest relevante informationer om dine rettigheder med hensyn til f.eks. ansættelsesbeviset, rettigheder ved barsel og fødsel, sygdom, ferie, arbejdstiden, sikkerhedsforanstaltninger på arbejdspladsen, lovlige og ulovlige grunde til afskedigelse samt tidsvilkår for opsigelse.

Ansættelse metoder

Som lønmodtager og som arbejdsgiver har begge parter en forpligtelse overfor hinanden samt en forventning om, at den anden part overholder de regler og aftaler, som er forudsat i arbejdsforholdet. Under dette emne kan du læse nærmere om dine muligheder for at reagere overfor den anden part, hvis arbejdsaftalen bliver misligholdt, eller hvis arbejdsforholdet på anden måde ikke lever op til dine forventninger. Du finder her information arbejdsgiverens mulighed for at tilbageholde en del af eller hele lønnen, hvis en lønmodtager ikke udfører arbejdet som aftalt, ligesom en lønmodtager kan nægte at fortsætte arbejdet, hvis lønnen ikke bliver udbetalt som forudsat og aftalt. Derudover finder du oplysninger om arbejdsgiverens eller en lønmodtagerens mulighed for at kræve erstatning, hvis arbejdsaftalen ikke bliver overholdt af den anden part, og man herved lider et tab.

Ansættelsesvilkår

Emnet om ansættelsesvilkår er meget bredt og samtidig utrolig relevant for både arbejdsgiver og lønmodtager. Ansættelsesvilkårene varierer fra branche til branche, og det har betydning for ansættelsesvilkårene, om der er tale om en ansættelse indenfor det offentlige eller i det private. Du kan her læse nærmere om lønmodtageres pligt til at opfører sig skikkeligt både på og udenfor arbejdspladsen, ligesom du finder oplysninger om pligten til at overholde arbejdstiden, pligten til at arbejde samt reglerne for midlertidige eller vedvarende arbejdshindringer. Du kan ligeledes læse om forskellen på private og offentligt ansattes arbejdsvilkår.

Arbejdsforholdets ophør

Som arbejdsgiver kan du ikke afskedige dine ansatte lønmodtagere uden grund og uden varsel. Der er fastsat forskellige regler både i lovgivningen og i de kollektive overenskomster, som skal overholdes af arbejdsgiveren. På samme måder kan en lønmodtager som udgangspunkt ikke opsige arbejdsforholdet fra den ene dag til den anden men skal overholde det opsigelsesvarsel, som er fastsat i ansættelsesbeviset. Du kan her læse nærmere om reglerne for opsigelsesvarsel, f.eks. oplysning om opsigelsesgrund, og om du evt. har frihed til at søge nyt arbejde som lønmodtager. Du finder ligeledes information om tidsvilkår for en opsigelse, information om ulovlige opsigelser samt om fremgangsmåden ved opsigelse. Derudover kan du læse om arbejdsforhold som er tids- eller opgavebegrænsede.

Arbejdsgivere

Det er ikke kun lønmodtageren, der har nogle forventninger til arbejdsforholdet med hensyn til f.eks. løn, arbejdsområde og arbejdstid. Også arbejdsgiveren har nogle forventninger til de ansatte på arbejdspladsen. Dette gælder både før, under og efter, arbejdsforholdet indgås. Arbejdsgiveren forventer f.eks., at en lønmodtager ikke misbruger sin stilling og er diskret med hensyn til oplysninger, der ikke kommer offentligheden ved. Det gælder f.eks. oplysninger om markedsføring, der af konkurrencemæssige hensyn ikke må videregives til andre virksomheder. Der kan også være aftalt en klausul ved ansættelsen, der begrænser lønmodtagerens mulighed for at søge lignende arbejde eller arbejde i nærheden af arbejdspladsen for en periode efter arbejdsforholdet ophør. Arbejdsgiveren kan derfor forvente, at en tidligere ansat overholder sådanne aftaler, så længe aftalerne er rimelige for begge parter. Du finder mange flere informationer om de nævnte områder under dette emne.

Arbejdstagere

Som arbejdstager kan det ofte være vanskeligt at have overblik og kende til de konkrete regler, der gælder for ens arbejdsforhold. Der findes forskellige overenskomster og regler alt efter, hvor man er ansat, og man kan derfor ikke altid søge råd og vejledning hos en veninde eller hos svigermor, da de kan være omfattet af andre regler end én selv, inden for deres arbejdsområde. Emnet om arbejdstagere belyser derfor de væsentligste forhold, som er relevant for dig som arbejdstager. Du finder bl.a. information om de regler, der gælder for lovligt fravær på arbejdspladsen, ligesom du kan læse nærmer om de grundlæggende regler ved fødsel og barsel.

Ferie

Reglerne for ferie varierer fra branche og til branche, og det har her stor betydning, om man er omfattet af en kollektiv overenskomst, eller om det er de grundlæggende regler i lovgivningen, der regulerer netop dit ansættelsesforhold. Emnet om ferie indeholder information om de generelle rettigheder, som lønmodtagere har på søgne- og helligdage, ligesom du kan læse om de generelle regler for afholdelse af ferie, herunder om reglerne for betalt ferie.

Kollektiv

De kollektive overenskomster regulerer en stor del af reglerne for arbejdsforholdet, herunder ansættelse og afskedigelse. Når ansættelsesbeviset laves, og grundlaget for arbejdsforholdet derved fastsættes, er det derfor vigtigt først at undersøge, om arbejdsforholdet er omfattet af en kollektiv overenskomst. Du kan under dette emne læse mere om, hvad det vil sige at være omfattet af en kollektiv overenskomst. Du kan finde information om de offentlige overenskomsters betydning for arbejdsforholdet samt oplysning om de forskellige kollektive aftaler.

Løn

Lønnen er af stor betydning for selve arbejdsforholdet mellem en arbejdsgiver og en lønmodtager. Arbejdsgiveren skal overholde forskellige fastsatte minimums lønninger og samtidig skal f.eks. arbejdsgiverens virksomhed kunne kører rundt økonomisk. For lønmodtageren er lønnen mindst lige så vigtigt, da det som udgangspunkt er grundlaget for at indgå et arbejdsforhold med arbejdsgiveren. Emnet om løn indeholder information om retten til løn samt om reglerne om ikke at diskriminere i forhold til løn og overholde de forskellige kollektive overenskomster. Du kan desuden læse om dine muligheder som lønmodtager, hvis din arbejdsgiver nægter at udbetale din optjente løn.

Sundhed, og sikkerhed

Sundhed og sikkerhed er vigtige foranstaltninger, der skal være tilgodeset og fulgt op på indenfor arbejdspladsen. Det er begge faktorer, som gør, at ansatte kan føle sig trygge på arbejdspladsen og som medvirker til, og at arbejdsforholdet og virksomheden fungerer så optimalt som muligt. Det er generelt i samfundets interesse, at borgerne kan føle sig trygge med det, de arbejder med til dagligt, ligesom det også er økonomisk i samfundets interesse, at sundheden er tilgodeset for derved at mindske fravær pga. af sygdom. Du kan under emnet om sundhed og sikkerhed finde information om arbejdsgiveres pligt til at beskytte de ansatte, herunder pligt til at sørge for at arbejdsforholdene er sundheds- og sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarlige. Du kan ligeledes læse om arbejdsgiverens pligt til at tegne en forsikring mod følgerne af en arbejdsskade for alle de ansatte.