Samlevende kan sikre hinanden ved testamente

Samlevende er ikke legale arvinger efter hinanden, hvilket betyder, at medmindre de har oprettet testamente herom, så tager de ikke arv efter hinanden. Samlevende har altså ikke automatisk arveret efter hinanden. Derfor er det en rigtig god idé at begunstige ens samlever ved testamente, hvis man har et ønske herom, og man kan eventuelt oprette et såkaldt udvidet samlivstestamente, som på visse punkter medfører, at parret sidestilles med ægtefæller. Der er nogle betingelser, som skal opfyldes, før man kan anvende denne testamentsform. For det første må de samlevende ikke være søskende eller beslægtede i op- eller nedstigende linje. For det andet må ingen af parterne være gift eller indgå i et registreret parforhold. Personer, som sidder i uskiftet bo efter en afdød ægtefælle, kan i øvrigt heller ikke oprette et gyldigt samlivstestamente. Endelig skal det fremhæves, at nogle særlige krav også skal være opfyldt, hvis de samlevende er af samme køn. Er dette tilfældet skal mindst en af parterne nemlig være af dansk, norsk, svensk eller islandsk statsborgerskab samt have bopæl i Danmark, eller også skal begge parter have haft bopæl i Danmark i de seneste to år.

Hvis en af de samlevende har oprettet et samlivstestamente, som medfører arveret for en anden samlever,f.eks. en tidligere samlever, er dette en hindring for, at parret kan oprette et nyt gyldigt samlivstestamente, medmindre man selvfølgelig trækker det gamle tilbage. Endelig skal parterne leve sammen på en fælles bopæl på tidspunktet for dødsfaldet og enten vente et fælles barn, have eller have haft et fælles barn eller have levet sammen på den fælles bopæl i et ægteskabslignende forhold i de seneste to år. Hvis en af de samlevende har opholdt sig midlertidigt i en anden bolig eller på en institution, vil man i øvrigt ikke anse det som et ophør af den fælles bopæl.

Samlivstestamentet skal naturligvis opfylde de almindelige krav til testamenter om testamentskompetence mv., og der kan også ske tilbagekaldelse af det efter de almindelige regler. Man skal blot være opmærksom på, at hvis den ene part ønsker at foretage tilbagekaldelse, så skal denne part meddele dette til den anden. Desuden sker der automatisk tilbagekaldelse, når et ægteskabslignende samliv ophører pga. uoverensstemmelse, medmindre særlige omstændigheder taler imod det. Testamentet vil i øvrigt bortfalde, hvis parret indgår ægteskab med hinanden, samt hvis en af de samlevende vælger at indgå ægteskab med en tredje person.

Som oven for nævnt betyder det udvidede samlivstestamente, at parterne kan aftale, at de helt eller delvist skal arve efter hinanden, som om de var ægtefæller. Men reglen medfører ikke nogen fuldstændig sidestilling med folk, som har indgået ægteskab, da samlevende ikke kan bestemme, at reglerne om arv vedrørende fælleseje (altså reglerne om den del af formuen, som ægtefæller skal ligedele) skal finde anvendelse. Det vil bl.a. sige, at den længstlevende samlever ikke kan sidde i uskiftet bo efter førstafdøde. Derudover kan de heller ikke fastlægge, at de er tvangsarvinger efter hinanden. Tvangsarvinger er personer som i henhold til loven er berettiget til en del af arven, og denne ret kan ikke fratages.

Vær i øvrigt opmærksom på, at man ikke behøver at skrive udtrykkeligt i testamentet, at det er et udvidet samlivstestamente. Det kan være nok, hvis det blot fastlægger, at de samlevende vil arve efter hinanden på linje med ægtefæller, eller at de ønsker at begunstige hinanden mest muligt.