Hvem skal have afdødes livforsikring og pensioner udbetalt?

Hvis afdøde havde tegnet en livsforsikring, melder der sig spørgsmålet om, hvem der skal have udbetalt denne forsikring. Hvis der er indsat en begunstiget, skal der ske udbetaling til den pågældende uden om dødsboet, hvilket vil sige, at forsikringen ikke bliver en del af dødsboets aktiver. En begunstiget vil kun være gyldigt indsat, hvis det er sket skriftligt samt er meddelt til forsikringsselskabet eller påtegnet på policen af forsikringsselskabet. Det vil altså som hovedregel ikke være tilstrækkeligt, hvis afdøde i sit testamente har fastsat, hvem der skal have dennes livsforsikring udbetalt. Dog kan det ske, at det fremgår af policen, at ”arveladers arvinger” er begunstiget, eller at den begunstigede nærmere fremgår af arveladers testamente; i så fald vil testamentets indhold få betydning for, hvem der må anses for begunstiget. Endelig kan man som testator også vælge at fremsende sit testamente til forsikringsselskabet og derved lade dette være en slags skriftlig meddelelse om, hvem man ønsker skal være begunstiget.

Det er forsikringstager selv, der kan indsætte en begunstiget, og hvis man er en del af en gruppelivsforsikring, kan det enkelte medlem foretage indsættelsen. Ligeledes kan en person med fuldmagt hertil bestemme, hvem der skal begunstiges. Hvis en forsikringstager er umyndig, skal man være opmærksom på, at vedkommende ikke frit kan råde over alt, hvad den pågældende person ejer og derfor skal have sin værges samtykke til dispositionen i nogle situationer. Hvis afdøde har bestemt, at der ikke skal være en begunstiget, tilfalder udbetalingen dødsboet og indgår således i boets aktiver.

Indehaveren af en kapital- og ratepension kan indsætte en anden person som begunstiget ved opsparingens oprettelse eller på et senere tidspunkt. Man kan således bl.a. vælge at begunstige en bestemt person eller ”nærmeste pårørende”. Sidstnævnte skal forstås som; 1. indehaverens ægtefælle, 2. samleveren, 3. børnene, 4. arvingerne, således at ægtefællen altså kommer i første række, og hvis en sådan ikke eksisterer, så skal samleveren anses for begunstiget og så fremdeles. En samlever er i øvrigt en person, som har levet med afdøde på deres fælles bopæl i et ægteskabslignende forhold i de senste to år forud for afdødes død eller en person, som har levet sammen med afdøde på deres fælles bopæl og venter et fælles barn eller har eller har haft et eller flere børn sammen med afdøde. Hvis ingen er begunstiget, tilfalder ordningen blot dødsboet og indgår således som et aktiv heri.